در تاریخ 22 دی ماه سال 1390و پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشکده نجوم و باستان شناسی دانشگاه نیشابور تاسیس گردید. این پژوهشکده شامل دو گروه پژوهشی به نامهای گروه پژوهشی باستان شناسی و گروه پژوهشی نجوم و کیهان شناسی میباشد. هدف از تاسیس این پژوهشکده ایجاد بستری مناسب برای پژوهشگران و دانشجویان در جهت پیشبرد علم و خلاقیت و فراهم آوردن فرصت پژوهش و تجربه اندوزی برای آنان میباشد.گروه پژوهشی باستان شناسی دانشگاه نیشابور اکنون دارای سه گرایش پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی است. همچنین گروه پژوهشی نجوم دانشگاه نیشابور با سه گرایش نجوم ،  اختر فیزیک هسته ای و کیهان شناسی است و هر یک از این گروه ها در حال حاضر تحت نظر اساتید و اعضای برجسته هیات علمی مشغول به فعالیت میباشند. گفتنی است این پژوهشکده در راستای ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور از طریق برگزاری گردهمائی های علمی، ویدئو کنفرانس، مبادله محقق و یا اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دست یابی هر چه بیشتر به علوم و تکنولوژی جدید در زمینه های مرتبط با اهداف و سیاستهای پژوهشکده در حال برداشتن گامهای موثری میباشد.

گروه های پژوهشی